1. നഭോഗം

    1. നാ.
    2. പക്ഷി
    3. മേഘം
    4. ഗ്രഹം
    5. ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക