1. നമതൻ

    1. നാ.
    2. യജമാനൻ
    3. നടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക