1. നമസേ്തന്ന്

    1. അവ്യ.
    2. ആദ്യമായി, തുടക്കത്തിൽ (തുടക്കത്തിൽ ഈശ്വരവന്ദനം ചെയ്യുന്ന ആചാരത്തിൽനിന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക