1. നമ്പിടി

    1. നാ.
    2. ഒരു അന്തരാളജാതി, അമ്പലവാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക