1. നമ്പീശൻ

    1. നാ.
    2. നമ്പി
    3. അമ്പലവാസികളിൽ ഒരു ജാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക