1. നമ്പർ

    1. നാ.
    2. എണ്ണം
    3. കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കേസ്. നമ്പർപതിക്കുക = കേസ്കൊടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക