1. നമ്രീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അപമാനിക്കുക
    3. കുനിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക