1. നയം2

  1. നാ.
  2. ലക്ഷ്യം
  3. അഭിപ്രായം
  4. പ്രവർത്തനരീതി
  5. ന്യായം
  6. തത്ത്വം
  7. മറ്റുള്ളവർക്കു സമ്മതമാകത്തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കൗശലം
  8. രാജ്യഭരണത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടു സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം
 2. നയം1

  1. നാ.
  2. ദയ
  3. വിലക്കുറവ്
  4. മര്യാദ, മാന്യത
  5. പ്രിയം
 3. നായം

  1. നാ.
  2. നീതി
  3. ഉപായം
  4. നയിക്കൽ
 4. കഞ്ഞുണ്ണി, -ണ്യം

  1. നാ.
  2. ഒരു ഔഷധസസ്യം, കയ്യോന്നി
 5. നേയം, നേശം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. നന്മ
  4. പ്രേമം, വാത്സല്യം
 6. ണ്യം

  1. നാ.
  2. ഒരു സമുദ്രം (ബ്രഹ്മലോകത്തുള്ളത്)
 7. നൊയ്യം

  1. നാ.
  2. കൃശത
  3. ബലഹീനത
  4. നിസ്സാരത
 8. ആനൈപുണം, -ണ്യം

  1. നാ.
  2. നിപുണതയില്ലായ്മ, അസാമർഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക