1. നയകൻ

  1. നാ.
  2. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സാമർഥ്യം ഉള്ളവൻ
  3. കാര്യനിർവഹണത്തിൽ കഴിവുള്ളവൻ
 2. നായകൻ

  1. നാ.
  2. നയിക്കുന്നവൻ, നേതാവ്
  3. സേനയെ നയിക്കുന്നവൻ
  4. നാടകം, നോവൽ തുടങ്ങിയവയിലെ മുഖ്യ പുരുഷകഥാപാത്രം. (സ്ത്രീ.) നായിക
 3. ഉമനാഥൻ, -നായകൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 4. നായിക്കൻ

  1. നാ.
  2. നായ്ക്കൻ
 5. നായ്ക്കൻ

  1. നാ.
  2. മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവൻ
  3. ഒരു ജാതി
  4. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവൻ
 6. ഗണനാഥൻ, -നായകൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ഗണപതി
  4. സേനാനായകൻ
  5. ശിവൻറെ ഭൂതഗണങ്ങളുടെ തലവൻ, വീരഭദ്രൻ
 7. ആദിനാഥൻ, -നായകൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക