1. നയനം

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. കഴിച്ചുകൂട്ടൽ
  4. നയിക്കൽ
  5. ഭരിക്കൽ
 2. നൗയാനം

  1. നാ.
  2. കപ്പലോട്ടം, കപ്പലിൽ യാത്രചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക