1. നയപ്പ്

    1. നാ.
    2. സ്നേഹം
    3. പ്രശംസ
    4. മാധുര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക