1. നയമൊഴി

    1. നാ.
    2. വശത്താക്കുന്നരീതിയിലുള്ള വാക്ക്, നല്ലവാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക