1. നയവാൻ

    1. നാ.
    2. നയമുള്ളവൻ, മറ്റുള്ളവരോട് ഇണക്കമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക