1. നയവ്

    1. നാ.
    2. സ്നേഹം
    3. ആദരവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക