1. നരം

  1. നാ.
  2. കുതിര
  3. പച്ചക്കർപ്പൂരം
 2. നാരം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. ചുക്ക്
  4. കാളക്കുട്ടി
  5. നരസമൂഹം
  6. നരധർമം
  7. പായൽ
 3. നീരം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
 4. നേരം

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
  3. പകൽ
  4. സമയം
  5. അവസരം, സന്ദർഭം. (പ്ര.) നേരംകൊല്ലുക = സമയം പാഴാക്കുക. നേരം പുലരുക = പ്രഭാതമാകുക
 5. നൈരം

  1. നാ.
  2. ജലത്തെസംബന്ധിച്ച
 6. നിറം

  1. നാ.
  2. വർണം
  3. ശോഭ
  4. നിറം പിടിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു
  5. ഗുണം, മേന്മ
  6. സ്വരഭേദം. (പ്ര.) തനിനിറം = യഥാർഥസ്വഭാവം
 7. നൂറാം

  1. -
  2. സംഖ്യാവിശേഷണം. നൂറാമത്തെ (തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതു കഴിഞ്ഞുള്ള).

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക