1. നരകദു:ഖം

    1. നാ.
    2. പാപികൾ നരകത്തില്വച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ദു:ഖം
    3. (ആല) ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന കഠിനദുരിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക