1. നരകദ്വാരം

    1. നാ.
    2. നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വാതിൽ, നരകത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക