1. നരകാമയൻ

    1. നാ.
    2. പ്രതം, മരിച്ചുഗതികിട്ടാതെ അലയുന്ന ആത്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക