1. നരകാരി

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. കൃഷ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക