1. നരനായകൻ

    1. നാ.
    2. രാജാവ്
    3. ശ്രഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക