1. നരഭുക്ക്

    1. നാ.
    2. മനുഷ്യരെ തിന്നുന്നവൻ, രാക്ഷസൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക