1. നരമ്പ്

  1. നാ.
  2. ഞരമ്പ്
 2. നുരുമ്പ്

  1. നാ.
  2. വസ്തുക്കൾ ജീർണിച്ചുണ്ടാകുന്ന പൊടി
  3. ഇരുമ്പ് ദ്രവിച്ചുണ്ടാകുന്ന തുരുമ്പ്
 3. നുറുമ്പ്

  1. നാ.
  2. വളരെ ചെറിയത്
  3. പ്രാണികൾ തടിയും മറ്റും തുളയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക