1. നരാധമൻ

  1. നാ.
  2. നീചനായ മനുഷ്യൻ
 2. നരോത്തമൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. മനുഷ്യരിൽ ശ്രഷ്ഠൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക