1. നരാശ(ന)ൻ

    1. നാ.
    2. രാക്ഷസൻ, മനുഷ്യനെ തിന്നുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക