1. നരി

  1. നാ.
  2. കുറുക്കൻ
  3. പുലി
  4. കടുവ
  5. നരിച്ചീർ
 2. നാരി

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീ
  3. ഭാര്യ
  4. ഒരു വൃത്തം. "നാരറ്റാൽ ചേരും നാരിയറ്റാൽ ചേരില്ല" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക