1. നറുക്ക്

  1. നാ.
  2. വല്ലതും വെട്ടിയെടുത്തതിൻറെ ബാക്കി കഷണം
  3. കുരുത്തോലക്കഷണം
  4. ചിട്ടി, കുറി
 2. നാറുക

  1. ക്രി.
  2. ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുക
  3. ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാകുക
 3. നിറുക

  1. നാ.
  2. നെറുക
 4. നീറുക1

  1. ക്രി.
  2. എരിയുക
  3. മുളകു തിന്നുമ്പോഴെന്നപോലെ കാന്തൽ ഉണ്ടാകുക
  4. ദു:ഖം തോന്നുക
 5. നീറുക2

  1. ക്രി.
  2. പൊടിയാകുക
  3. പൊടി അടങ്ങുക
 6. നുറുക്ക്

  1. നാ.
  2. കഷണം
 7. നെറുക

  1. നാ.
  2. ഉച്ചി, തലയുടെ നടുഭാഗം
 8. നേർക്ക്

  1. അവ്യ.
  2. എതിരെ
  3. ശരിക്ക്
  4. മുഖത്തോടുമുഖം
  5. തീർച്ചയായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക