1. നലങ്ക്

    1. നാ.
    2. വിവാഹച്ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി സഭയിലിരുത്തി വധൂവരന്മാരെക്കൊണ്ട് പരസ്പരം ചന്ദനാദികൾ ലേപനം ചെയ്യിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക