1. നല്ലത്

    1. നാ.
    2. ഉത്കൃഷ്ടമായത്, മേന്മയുള്ളത്, സത്യമായത്, സ്വീകാര്യമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക