1. നല്ലാ

  1. നാ.
  2. നൂൽചുറ്റാനുള്ള കുഴൽ
 2. നല്ല

  1. വി.
  2. ഭംഗിയുള്ള
  3. സത്യമായ
  4. മേന്മയുള്ള
  5. തീവ്രമായ
  6. താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട
  7. കടുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക