1. നല്ലോണം

    1. അവ്യ.
    2. നല്ലവണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക