1. നളിനവിശിഖൻ

    1. നാ.
    2. താമരപ്പൂവ് അമ്പായിട്ടുള്ളവൻ, കാമദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക