1. നളൻ

  1. നാ.
  2. നിഷധരാജാവ്, ദമയന്തിയുടെ ഭർത്താവ്
  3. ഒരു വാനരൻ
 2. നളിന

  1. നാ.
  2. ലക്ഷ്മീദേവി
 3. നളിനി

  1. നാ.
  2. താമരപ്പൊയ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക