1. നവകാരിക

    1. നാ.
    2. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏറെനാൾ ആകാത്തവൾ, നവോഢ, പുതുപ്പെണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക