1. നവകാലിക

    1. നാ.
    2. നവകാരിക
    3. തീണ്ടാരി തുടങ്ങിയവൾ, പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക