1. നവടുക

    1. ക്രി.
    2. ഞവിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക