1. നവദ്വാരങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. ശരീരത്തിലുള്ള ഒൻപതു ദ്വാരങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക