1. നവനവ

    1. വി.
    2. പുത്തൻപുത്തനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക