1. നവപ്രസൂത

    1. നാ.
    2. കടിഞ്ഞൂൽപ്രസവിച്ചവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക