1. നവമല്ലിക

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃത്തം
    3. തൂശിമുല്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക