1. നവരാശികം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഗണിതസമ്പ്രദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക