1. നവവധു

    1. നാ.
    2. നവോഢ, പുതുതായി വിവാഹം കഴിച്ചവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക