1. നവശതം

    1. നാ.
    2. നൂറ്റൊൻപത്
    3. തൊള്ളായിരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക