1. നവാംഗി

    1. നാ.
    2. പുതുമതോന്നുന്ന അംഗങ്ങളുള്ളവൾ, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക