1. നവാംശകം

    1. നാ.
    2. ഒരു രാശിയെ ഒൻപതായി ഭാഗിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക