1. നവോത്ഥാനം

    1. നാ.
    2. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്
    3. തളർന്നോ ചൈതന്യമറ്റോ കിടന്ന ആശയങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുത്തൻ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക