1. നശിപ്പ്

    1. നാ.
    2. ക്ഷയിക്കൽ, ഇല്ലാതാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക