1. നഷ്ടചന്ദ്രൻ

    1. നാ.
    2. ക്ഷയിച്ച ചന്ദ്രൻ
    3. ഭാദ്രമാസത്തിലെ ചതുർഥീതിഥിയിലെ ചന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക