1. നഷ്ടചേതന

    1. വി.
    2. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട
    3. ക്ഷീണിച്ച, ചൈതന്യം നശിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക