1. നഷ്ടത്തിറ

    1. നാ.
    2. തിറയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചടങ്ങുകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക