1. നഷ്ടപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. കൈമോശംവരുക
    3. കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽ ചേതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക